Protocol COVID-19


PROTOCOL DE CONTENCIÓ SANITÀRIA DAVANT LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19

 1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA COVID-19
 • Què és la COVID-19? És la malaltia infecciosa causada pel coronavirus que s’ha descobert més recentment. Tant el nou virus com la malaltia eren desconeguts abans que esclatés el brot a Wuhan (la Xina) al desembre de 2019.
 • Signes i símptomes. Els més comuns són febra, tos seca i cansament. A aquests símptomes, s’afegeixen, en alguns pacients, dolors musculars, congestió nassal, rinorrea, mal de gola o diarrea.
 • Propagació. Mitjançant el contacte amb altra persona ja infectada pel virus, a través de les partícules procedents del nas o la boca quan la persona infectada tus o exhala. Aquestes partícules cauen sobre els objectes i les superfícies que rodegen la persona, de manera que altres poden contraure la malaltia si toquen aquests objectes o superfícies i, a continuació, es toquen els ulls, el nas o la boca. També es propaga a través de l’aire.
 • Distinció entre el contacte estret i la resta de contactes. El contacte estret és el que es dona entre convivents, familiars i persones que hagen estat al mateix lloc que una persona diagnosticada mentre aquesta presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres i durant, almenys, 15 minuts. Es consideren contactes casuals els d’aquelles situacions en què no es compleixen els criteris per a ser catalogats com a contactes estrets.

2. MESURES GENERALS

 • Mostra Viva del Mediterrani assumeix les normatives preventives davant la crisi sanitària de la COVID-19 de cadascuna de les seus amb les quals col·labora i a les quals es realitzen activitats dins de la nostra programació. Aquestes seus són les següents: Teatre El Musical, Centre del Carme Cultura Contemporània, Octubre Centre de Cultura Contemporània, Sala Off, Institut Français de València, La Nau Centre Cultural de la Universitat de València, Col·legi Major Rector Peset, Consell Valencià de Cultura i MuVIM.
 • Aquestes seus assumiran la responsabilitat per a dur a terme la seua normativa de contenció i prevenció sanitària.
 • Aquestes seus hauran d’informar de les seues normatives a Mostra Viva del Mediterrani, i tots els responsables d’àrea deuran conèixer la normativa que concerneix a la seua àrea.
 • Tots els membres de l’equip de treball de Mostra Viva del Mediterrani hauran d’haver llegit les normatives de la seu on es realitze la seua activitat.
 • En cas que fora necessari comptabilitzar o controlar d’alguna manera l’aforament de cada activitat, es facilitarà un llistat de persones que hagen reservat amb l’antelació necessària i mitjançant el formulari oportú la seua presència en l’activitat corresponent.
 • Mostra Viva del Mediterrani assumeix la seua pròpia normativa als espais que no pertanyen a cap altra institució. Serà el cas dels espais de domini públic dels jardins del Palau i la plaça d’enfront de les Torres de Serrans.
 • A aquests espais, Mostra Viva del Mediterrani —i, en última instancia, el seu programador o la seua programadora— es responsabilitzarà en la seua totalitat de complir la normativa de contenció i prevenció sanitària pròpia.
 • Norma general: treballar individualment a una distancia de 2 metres. Serà obligatori l’ús de mascareta.
 • Queda exempt de l’ús de mascareta l’elenc artístic en el moment dels assajos i durant l’actuació en el cas que el guió o l’estructura de l’espectacle així ho determinen.
 • Detallar prèviament, en cada actuació, quines són les condicions per a desenvolupar l’espectacle per tal d’avaluar si existeix algun risc extra i plantejar així (des de coordinació i producció) les mesures de seguretat necessàries.
 • El mètode d’higiene de mans, tant per als treballadors com per al públic, és l’ús de gel hidroalcohòlic i, en cas que no n’hi haja, d’aigua i sabó. Es desaconsella l’ús de guants, excepte per a persones amb contraindicacions (pell atòpica, psoriasis, etc.).

3. MESURES FORMATIVES I INFORMATIVES

 • S’han d’instal·lar cartells informatius i senyals —també als espais digitals— amb indicacions a seguir pel públic durant l’assistència a l’espectacle, així com d’aquest mateix document. No es deu fer ús de programes de mà.
 • Es recomana usar megafonia per a recordar les mesures de seguretat.
 • Tot l’equip ha de ser coneixedor de totes les mesures que pren l’associació Mostra Viva del Mediterrani.
 • La responsabilitat màxima per a dur a terme aquestes mesures recau sobre el programador o la programadora de cada àrea. Per aquest motiu, s’ha de consultar la normativa de l’espai de la seua programació o idear un pla d’actuació particular i específic de les activitats en les quals Mostra Viva del Mediterrani siga responsable al 100 % de les mesures de contenció (espais de domini públic a l’aire lliure).

4. MESURES INFORMATIVES PER A PARTNERS

 • Tant en les relacions convencionals com en les contractuals, s’ha d’enviar aquest document adjunt o incloure les clàusules que convinga en cada cas. Llevat que s’haja pactat prèviament per escrit, Mostra Viva del Mediterrani no es farà càrrec de tot allò que no conste en aquest document.
 • És recomanable la comunicació i la coordinació amb les organitzacions que intervinguen en les activitats de Mostra Viva del Mediterrani, així com l’adopció de mesures comunes.

5. MESURES DE CONTROL DE PERSONAL SIMPTOMÀTIC I ASIMPTOMÀTIC

 • Els equips artístics i tècnics han d’informar a Mostra Viva del Mediterrani en el cas que algun dels seus membres tinga algun símptoma —per lleu que siga— o haja tingut contacte estret amb casos probables o confirmats. En eixe cas, la persona es retirarà de l’activitat laboral amb el dictamen previ del servei de salut. Es valorarà realitzar l’activitat amb la substitució de la persona en qüestió, realitzar-la sense eixa persona, dur-la a terme per via telemàtica, o bé posposar-la o cancel·lar-la.
 • Si una persona manifesta símptomes al lloc de treball, serà aïllada fins que siga traslladada de manera segura a un centre de salut.
 • És recomanable que els equips artístics (companyies, grups, artistes, etc.) s’autoexaminen diàriament per tal de detectar qualsevol dels símptomes generals provocats per la COVID-19.

6. GUIA DE MESURES DE CONTENCIÓ I PREVENCIÓ SANITÀRIA PER A ACTIVITATS AL CARRER O SENSE SEU

 • Mostra Viva del Mediterrani proveirà l’equip de treball i el públic dels següents productes: mascaretes per a totes aquelles persones que no en tinguen o a les quals se’ls hagen trencat, mascaretes per a l’organització i gel hidroalcohòlic per a la neteja general i per a la neteja de mans en el cas de les activitats a l’aire lliure.
 • S’ha de garantir la distància de 2 metres entre seients.
 • S’han de delimitar l’espai escènic i l’espai personal del públic, així com controlar l’aforament.
 • S’ha de fixar una entrada i una eixida.
 • S’ha de comptar amb acomodadors o acomodadores per tal de controlar el flux d’entrades i eixides del públic d’una manera ordenada, així com indicar que no es formen aglomeracions o grups de gent a les eixides de l’espai de l’actuació. Tampoc s’ha de permetre que el públic salude els artistes in situ.
 • En el cas que hi hagen cadires mòbils, aquestes s’ubicaran de dos en dos, exceptuant les cadires de les autoritats.
 • Les cadires hauran d’estar numerades. Si no fora possible, els acomodadors o les acomodadores indicaran on haurà de seure cada persona.
 • Les instal·lacions deuran netejar-se abans i després de la realització de cada activitat. Les seus, en canvi, es faran càrrec de la neteja de l’espai utilitzat excepte si la seua normativa ho contradiu.
 • La gestió de residus haurà d’efectuar-se amb poals de brossa que disposen de pedal accionable.
 • El material de treball serà intransferible i individual, llevat del cas de l’equip de treball de Mostra Viva del Mediterrani.
 • Respecte a l’entrada i eixida de materials per al desenvolupament de l’espectacle, així com a la càrrega i descàrrega d’aquests, serà l’empresa contractada la que haurà de garantir les condicions de trasllat i les mesures higièniques i sanitàries. S’aconsella sol·licitar una declaració responsable o un certificat de desinfecció a les empreses que proveïsquen dels equips i materials necessaris.
 • Pel que fa a l’emmagatzemat de paquets, caldrà considerar la quarantena d’aquests durant tres dies si no es pot assegurar totalment la seua desinfecció.
 • És aconsellable realitzar un intercanvi de pautes previ amb l’equip tècnic, l’equip artístic i la resta de possibles intermediaris.
 • Si és possible, la microfonia haurà de ser individual. Si no, s’haurà de desinfectar l’aparell en qüestió segons les indicacions del tècnic competent.
 • És obligatori l’ús de mascareta durant l’espectacle, fins i tot si es respecten les distàncies reglamentàries.
 • És recomanable demanar confirmació prèvia d’assistència.
 • S’han d’evitar, siga com siga, les aglomeracions, per la qual cosa les entrades i eixides hauran de realitzar-se de forma organitzada, seguint els consells del personal de l’organització i evitant crear grups de conversa a les zones contigües en el cas dels espais a l’aire lliure.
 • Els camerinos han d’estar desinfectats prèviament i ser suficientment amples per tal de salvaguardar les distàncies. En el cas de no estar desinfectats ni disposar de l’espai necessari per a mantenir les distàncies, els canvis de vestuari es realitzaran en torns individuals, procurant tocar l’espai com menys millor i desinfectant la zona després del seu ús.
 • S’aconsella que les reunions i les visites als espais escènics siguen concertades amb antelació i que els visitants porten el seu material de protecció.
 • En el cas de ballarins, ballarines i artistes circenses, és obligatòria la realització de proves mèdiques. S’aconsella que porten el monyo arreplegat i que disposen de botelles d’aigua personals i intransferibles. Així mateix, excepte a l’hora d’assajar i d’actuar, és aconsellable que porten mascareta quirúrgica.
 • Quant a la música simfònica, és recomanable que els músics i les músiques de vent, corda i percussió mantinguen una distància interpersonal d’entre 1,5 i 2 metres. Pel que fa a agrupacions vocals o cantants solistes, la distància mínima ha de ser, obligatòriament, de 2 metres.
 • Cada músic i música és responsable dels seus materials d’assaig, que són individuals i intransferibles.
 • S’ha de desinfectar la percussió abans i després del concert.

7. GUIA DE PREVENCIÓ PER AL PÚBLIC DE MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI

 • No es permet el contacte físic als recintes de Mostra Viva del Mediterrani.
 • No es poden moure les cadires del lloc en què estan col·locades.
 • S’han d’obeir les indicacions de l’organització de Mostra Viva del Mediterrani.
 • Les entrades i eixides a tots els espais es faran de manera ordenada i evitant acumulacions de gent.
 • No es poden crear aglomeracions a les immediacions dels espais de carrer, especialment a l’eixida de l’espectacle.
 • L’accés de personal alié a l’activitat artística i de l’organització de Mostra Viva del Mediterrani a espais escènics, vestuaris i altres zones d’àmbit privat està restringit. En el cas que es permeta, s’haurà d’usar mascareta i mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
 • Als recintes de les actuacions, no es permet introduir begudes alcohòliques, menjar o altres substàncies que fomenten l’oci.
 • És recomanable confirmar l’assistència a les activitats de Mostra Viva del Mediterrani.
 • Qualsevol objecte susceptible d’estar contaminat ha de tirar-se a la brossa que l’organització de Mostra Viva del Mediterrani facilitarà.
 • Tota persona amb símptomes haurà d’abstenir-se d’acudir a qualsevol activitat de Mostra Viva del Mediterrani.
 • L’organització de Mostra Viva del Mediterrani informarà ràpidament al públic de les instruccions a seguir, tant abans d’entrar al recinte com en el moment de l’eixida.

Document redactat prenent com a referència les guies informatives facilitades per l’INAEM i PATEA (Arts de Carrer Associades).

Tots els membres de la junta directiva i de l’equip de treball de Mostra Viva del Mediterrani hauran de signar una circular de declaració responsable perquè conste que aquest document ha estat llegit i interioritzat.

Document redactat per Gustavo Pérez Colomer, responsable de producció de la trobada cultural de Mostra Viva del Mediterrani.